Regulamin organizacyjny

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

REGULAMIN ORGANIZACYJNY
POGOTOWIA OPIEKUŃCZEGO W KONINIE
Rozdział I
Postanowienia ogólne§ 1
Pogotowie Opiekuńcze w Koninie zwane dalej „Placówką” działa w szczególności na podstawie:
1)    Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r.,  Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.),
2)    Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 października 2007 r. w sprawie placówek opiekuńczo – wychowawczych (Dz. U. Nr 201, poz. 1455),
3)    Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.),
4)    Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240 z późn. zm.),
5)    Ustawy z 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r., Nr 97, poz. 674 z późn. zm.),
6)    Ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007 r., Nr 70, poz. 473 z późn. zm.),
7)    Ustawy z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz. U. z 1996 r., Nr 10 poz. 55 z późn. zm.),
8)    Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. Nr 179 poz. 1485 z późn. zm.),
9)    Ustawy z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz. U. z 2010 r., Nr 33 poz. 178 z późn. zm.).
10)    Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r., o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r., Nr 142. poz.1592 z późn. zm.)

 
§ 2
1.    Placówka jest jednostką organizacyjną systemu pomocy społecznej Miasta Konina, utworzoną i działającą w formie jednostki budżetowej,
2.    Podstawę gospodarki finansowej Placówki stanowi plan finansowy opracowany na każdy rok budżetowy, na podstawie uchwały budżetowej Rady Miasta Konina.
3.    Nadzór nad działalnością Placówki sprawuje Prezydent Miasta Konina przy pomocy Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Koninie.
4.    Uprawnienia organu prowadzącego w rozumieniu ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r., Nr 97, poz. 674 ze zmianami), w sprawach pracowników pedagogicznych Placówki realizuje Prezydent Miasta Konina lub osoba przez niego upoważniona.
5.    Nadzór nad przestrzeganiem standardów wychowania i opieki oraz nad jakością działań (nadzór pedagogiczny), a także nad przestrzeganiem standardu usług świadczonych przez placówkę i nad zgodnością zatrudnienia pracowników Pogotowia Opiekuńczego z wymaganymi kwalifikacjami sprawuje Wojewoda Wielkopolski.

§ 3
1.    Siedziba Pogotowia Opiekuńczego mieści się przy ul. Kurpińskiego 3 w Koninie.
2.    Placówka używa podłużnej pieczęci, w której zawarta jest nazwa, adres, NIP i Regon.

§ 4
      Placówka jest interwencyjną placówką opiekuńczo – wychowawczą dla dzieci
      i młodzieży wymagającej zapewnienia doraźnej opieki całodobowej.

§ 5
Regulamin Organizacyjny zwany dalej „Regulaminem” określa:
1)    Zadania Placówki.
2)    Zasady i tryb kwalifikowania oraz kierowania wychowanków do Placówki.
3)    Zasady kierowania Placówką i kompetencje kadry kierowniczej.
4)    Strukturę organizacyjną Placówki.
5)    Zadania komórek organizacyjnych – zespołów.
6)    Tryb wykonywania kontroli wewnętrznej.
7)    Zasady podpisywania pism i decyzji.
8)    Gospodarkę finansową.

Rozdział II
Zadania Pogotowia Opiekuńczego§ 6
1.    Placówka zapewnia dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodziców, znajdującemu się w sytuacji kryzysowej:
1)    doraźną, całodobową opiekę,
2)    kształcenie dostosowane do jego wieku i możliwości rozwojowych,
3)    opiekę i wychowanie do czasu powrotu do rodziny lub umieszczenia w rodzinie zastępczej, adopcyjnej, placówce rodzinnej, czy innej placówce opiekuńczo – wychowawczej.
4)    dostęp do pomocy psychologiczno-pedagogicznej odpowiedniej do zaburzeń i odchyleń rozwojowych lub specyficznych trudności w uczeniu się.
2.    Placówka zaspokaja indywidualne potrzeby edukacyjne dziecka, umożliwia mu wyrównywanie opóźnień szkolnych i kontynuowanie nauki na odpowiednim poziomie.

§ 7
Placówka stwarza warunki do:
  1)  fizycznego, psychicznego i poznawczego rozwoju dziecka;
  2)  poszanowania podmiotowości dziecka, wysłuchiwania jego zdania i w miarę możliwości uwzględniania jego wniosków we wszelkich dotyczących go sprawach oraz informowania dziecka o podejmowanych wobec niego działaniach;
  3)  zapewnienia poczucia bezpieczeństwa;
  4)  dbałości o poszanowanie i podtrzymanie związków emocjonalnych dziecka z rodzicami, rodzeństwem i z innymi osobami, zarówno spoza Placówki, jak i przebywającymi lub zatrudnionymi w Placówce;
  5)  uczenia nawiązywania więzi uczuciowych oraz związków interpersonalnych;
  6)  poszanowania potrzeb religijnych dziecka;
  7)  zapewnienia dzieciom warunków sprzyjających utrzymywaniu osobistych kontaktów z rodziną;
  8)  uczenia poszanowania tradycji i ciągłości kulturowej;
  9)  uczenia planowania i organizowania codziennych zajęć stosownie do wieku dziecka;
  10) uczenia organizowania czasu wolnego, w tym uczestniczenia w zajęciach kulturalnych, rekreacyjnych i sportowych;
  11) kształtowania u dzieci nawyków higienicznych i uczenia zachowań prozdrowotnych;
  12) przygotowywania dzieci do ponoszenia odpowiedzialności za własne postępowanie oraz uczenia samodzielności w życiu;
  13) wyrównywania deficytów rozwojowych dzieci;
  14) uzgadniania istotnych decyzji dotyczących dziecka z jego rodzicami lub opiekunami prawnymi.

§ 8
W placówce dla każdego dziecka prowadzi się:
  1)  indywidualny plan pracy (Zał. nr 1);
  2)  kartę pobytu, która zawiera uzupełnianą, co dwa tygodnie ocenę relacji dziecka z rodzicami, funkcjonowania społecznego dziecka w Placówce i poza nią, nauki szkolnej dziecka, samodzielności dziecka, jego stanu emocjonalnego, stanu zdrowia dziecka oraz informację o szczególnych potrzebach dziecka i znaczących dla dziecka wydarzeniach (Zał. nr 2);
  3)  kartę udziału w zajęciach specjalistycznych z opisem ich przebiegu (Zał. nr 3);
  4)  arkusze badań oraz zeszyty obserwacji psychologicznych, pedagogicznych  (Zał. nr 6).

§ 9
1.    Placówka sporządza diagnozę psychologiczno – pedagogiczną dziecka oraz diagnozę jego sytuacji życiowej. Ustala wskazania do dalszej pracy z dzieckiem.
2.    W Placówce działa stały zespół do spraw okresowej oceny sytuacji dziecka, zwany dalej stałym zespołem, który zbiera się z częstotliwością wynikającą z potrzeb placówki.
3.    W skład stałego zespołu wchodzą:
-    dyrektor placówki lub osoba przez niego wyznaczona,
-    psycholog,
-    pedagog,
-    terapeuta,
-    pracownik socjalny,
-    wychowawca bezpośrednio kierujący procesem wychowawczym dziecka,
-    pielęgniarka,
-    przedstawiciele właściwego centrum pomocy oraz ośrodka adopcyjno -opiekuńczego,
-    inne zainteresowane osoby posiadające wiedzę o sytuacji socjalnej, prawnej i rodzinnej dziecka.

§ 10
1.    Przy realizacji powyższych zadań Placówka współpracuje w szczególności z:
1)    powiatowymi centrami pomocy rodzinie i ośrodkami pomocy społecznej właściwymi ze względu na miejsce zamieszkania lub pobytu rodziców dzieci,
2)    ośrodkami adopcyjno – opiekuńczymi prowadzącymi poradnictwo rodzinne i terapię dla rodziców dzieci,
3)    szkołami,
4)    sądami rodzinnymi,
5)    kuratorami sądowymi,
6)    organizacjami zajmującymi się statutowo pomocą rodzinom, działającymi w środowisku rodziców dzieci,
7)    właściwymi ze względu na miejsce zamieszkania oraz deklarowaną przynależnością wyznaniową rodziców i siedzibę Placówki parafiami Kościoła Katolickiego i jednostkami organizacyjnymi innych kościołów i związków wyznaniowych.
2.    W placówce może działać samorząd wyłoniony spośród dzieci przebywających
w placówce.
1)    Opiekunem samorządu jest pracownik Placówki  wybrany przez dzieci,
2)    Organizację samorządu określa regulamin uchwalony przez dzieci przebywające w placówce.


 
Rozdział III
Zasady i tryb kwalifikowania oraz kierowania wychowanków do Pogotowia Opiekuńczego§ 11
1.    Placówka przyjmuje dzieci w wieku od 11 do 18 lat, niezależnie od miejsca zamieszkania. W wyjątkowych przypadkach, w szczególności, gdy dzieciom nie można zapewnić rodzinnej opieki zastępczej, mogą być przyjmowane dzieci młodsze.
2.    Dzieci do placówki kieruje Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie Koninie w porozumieniu z dyrektorem Placówki, jeśli placówka dysponuje wolnymi miejscami.
3.    Przyjmowanie dzieci do Placówki odbywa się całą dobę.

§ 12
Podstawą skierowania do Placówki jest:
1)    orzeczenie sądu,
2)    wniosek rodziców,
3)    wniosek opiekunów prawnych.

§ 13
Placówka jest zobowiązana przyjąć bez skierowania oraz bez uzyskania zgody przedstawicieli ustawowych lub bez orzeczenia sądu każde dziecko w wieku poniżej 13 lat i zapewnić mu opiekę do czasu wyjaśnienia sytuacji w przypadkach wymagających natychmiastowego zapewnienia dziecku opieki:
1)    na polecenie sędziego,
2)    doprowadzone przez Policję,
3)    doprowadzone przez szkołę,
4)    doprowadzone przez osoby stwierdzające porzucenie dziecka, zagrożenie jego życia lub zdrowia.

§ 14
O przyjęciu dziecka do Placówki w trybie określonym w § 13, dyrektor obowiązany jest powiadomić niezwłocznie, nie później niż w ciągu 24 godzin, właściwy sąd rodzinny oraz właściwe powiatowe centrum pomocy rodzinie.
§ 15
1.    W uzasadnionych przypadkach, w miarę posiadania wolnych miejsc, jednakże w liczbie nie większej niż 15% miejsc przeznaczonych dla dzieci objętych opieką całodobową, dyrektor Placówki może przyjmować, celem objęcia taką formą opieki dzieci na ich wniosek oraz na wniosek ich rodziców lub opiekunów prawnych.
2.    O przyjęciu do Placówki dziecka na jego wniosek, wniosek jego rodziców lub opiekunów prawnych , o którym mowa w ust. 1, Dyrektor informuje powiatowe centrum pomocy rodzinie.
3.    Stały zespół do spraw okresowej oceny sytuacji dziecka, niezwłocznie dokonuje oceny sytuacji dziecka przyjętego do Placówki w trybie określonym w ust.1.

§ 16
1.    Doprowadzenie do Placówki małoletniego i nieletniego, skierowanego na podstawie orzeczenia sądu, regulują odrębne przepisy.
2.    Przewiezienie dziecka z Placówki do innych placówek należy do obowiązku Placówki.

§ 17
1.    Rodzeństwo kierowane do Placówki nie powinno być rozdzielane.
2.    Ciąża małoletniej nie stanowi powodu odmowy przyjęcia do Placówki.

§ 18
Pobyt w Placówce ustaje w szczególności w przypadku:
1)    powrotu dziecka do rodziny,
2)    zakwalifikowania dziecka do innej formy opieki,
3)    usamodzielnienia się dziecka,
4)    orzeczenia sądu o zakończeniu pobytu dziecka w Placówce.


§ 19
Pobyt dziecka w Placówce nie może trwać dłużej niż 3 miesiące. W przypadku, gdy postępowanie sądowe w sprawie uregulowania sytuacji prawnej dziecka jest w toku, pobyt może być przedłużony, nie dłużej jednak niż o dalsze 3 miesiące.


§ 20
1.    Stały zespół ds. okresowej oceny sytuacji dziecka po przeprowadzeniu okresowej oceny sytuacji dziecka, nie rzadziej niż raz na pół roku na podstawie analizy jego sytuacji rodzinnej i psychospołecznej, formułuje na piśmie wniosek dotyczący zasadności dalszego pobytu dziecka w Placówce, stanowiący (Zał. nr 4.)
2.    Na wniosek wychowawcy lub dyrektora, po zasięgnięciu opinii stałego zespołu, dziecka i jego rodziców oraz centrum pomocy w powiecie właściwym ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem w Placówce, powiat może przenieść dziecko do innej placówki tego samego typu.
3.    O przeniesieniu dziecka umieszczonego w Placówce na podstawie orzeczenia sądowego powiat informuje właściwy sąd.

§ 21
1.    W przypadku samowolnego opuszczenia Placówki przez dziecko lub nie zgłoszenia się dziecka w wyznaczonym terminie po usprawiedliwionej nieobecności, dyrektor Placówki:
1)    przeprowadza postępowanie wyjaśniające,
2)    powiadamia w ciągu 24 godzin rodziców, opiekunów prawnych dziecka, policję, sąd rodzinny nadzorujący wykonanie orzeczenia oraz Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie lub Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie właściwy
ze względu na miejsce zamieszkania dziecka.
2.    W przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności dziecka w Placówce, zespół, o którym mowa w § 9 ust. 2, ocenia zasadność dalszego pobytu dziecka w Placówce i kieruje sprawę do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie lub Sądu, który wydał orzeczenie o umieszczeniu w Placówce.


 
Rozdział IV
Zasady Kierowania Pogotowiem Opiekuńczym i Kompetencje Kadry Kierowniczej§ 22
1.    Placówką kieruje i reprezentuje na zewnątrz Dyrektor.
2.    Dyrektora Placówki powołuje i odwołuje Prezydent Miasta Konina, po zasięgnięciu opinii Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Koninie.

§ 23
1.    Dyrektor jest zwierzchnikiem służbowym wszystkich pracowników Placówki.
2.    Dyrektor wykonuje czynności pracodawcy w stosunku do pracowników Placówki.
3.    Dyrektor kieruje Placówką jednoosobowo.

§ 24
1.    Dyrektor działając zgodnie z przepisami prawa ponosi odpowiedzialność za całokształt działalności Placówki, w szczególności za:
1)    skutki prawne podejmowanych decyzji i podpisywanych dokumentów,
2)    powiadamianie organów ścigania o stwierdzonych przestępstwach,
3)    warunki pracy i stanu bhp i ppoż.

§ 25
Do zakresu kompetencji Dyrektora należy w szczególności:
1)    organizowanie pracy i zapewnianie prawidłowego funkcjonowania Placówki,
2)    wykonywanie uchwał, zarządzeń i wytycznych organów Miasta,
3)    zatrudnianie, zwalnianie, wynagradzanie i awansowanie pracowników,
4)    zarządzanie mieniem Placówki,
5)    ustalanie zakresów działania komórek organizacyjnych Placówki oraz zadań wynikających z planów i przedsięwzięć,
6)    podejmowanie decyzji, wydawanie zarządzeń, instrukcji i regulaminów zgodnie z zakresem działania,
7)    ustalanie planów dochodów i wydatków Placówki,
8)    sprawowanie nadzoru nad wykonywaniem zadań Placówki,
9)    sprawowanie nadzoru pedagogicznego,
10)     zabezpieczenie mienia Placówki przed kradzieżą, dewastacją i właściwych warunków bhp i ppoż.,
11)     dbałość o podnoszenie kwalifikacji zawodowych i doskonalenie zawodowe pracowników,
12)     wdrażanie nowych technik udoskonalających pracę Placówki.

§ 26
1.    Do zakresu kompetencji Głównego Księgowego, w szczególności należy:
1)    prowadzenie rachunkowości Placówki zgodnie z obowiązującymi, w tym zakresie przepisami,
2)    kierowanie i nadzorowanie całokształtu zadań związanych z obsługą księgowo – finansową Placówki,
3)    opracowywanie planów finansowych Placówki,
4)    nadzorowanie prawidłowego wykonania budżetu Placówki i przestrzegania dyscypliny finansów,
2.    Szczegółowe uprawnienia i obowiązki Głównego Księgowego określają odrębne przepisy.

§ 27
Szczegółowe obowiązki pracowników Placówki określają zakresy czynności, kompetencji i odpowiedzialności, ustalone przez Dyrektora Placówki.Rozdział V
Struktura Organizacyjna Pogotowia Opiekuńczego§ 28
1.    Komórkami organizacyjnymi Placówki są następujące zespoły i samodzielne stanowiska pracy:
1)    Zespół Księgowo – Finansowy.
2)    Zespół ds. Okresowej Oceny Sytuacji Dziecka.
3)    Zespół Obsługi.
2.    Schemat Struktury Organizacyjnej Placówki stanowi (Zał. nr 5) do niniejszego Regulaminu.


Rozdział VI
Zadania komórek organizacyjnych - zespołów§ 29
Do zadań Zespołu Księgowo – Finansowego należy:
1)    Prowadzenie spraw kancelarii i sekretariatu:
a)    przyjmowanie korespondencji i dostarczanie jej za pokwitowaniem do odpowiednich komórek, wysyłanie korespondencji na zewnątrz,
b)    zakup i rozliczanie biletów MZK dla pracowników i wychowanków,
c)    prowadzenie rejestru faktur, umów zlecenia, skarg i wniosków,
d)    prowadzenie pocztowych ksiąg nadawczych i comiesięczne ich rozliczanie,
e)    prowadzenie raportów kasowych.
2)    Zaopatrzenie Placówki w materiały biurowe i środki czystości.
3)    Prowadzenie Archiwum Zakładowego:
a)    prowadzenie dokumentacji archiwalnej,
b)    przyjmowanie akt do archiwum,
c)    przyjmowanie akt do brakowania,
4)    Prowadzenie spraw związanych z inwentaryzacją i ewidencją mienia Placówki.
5)    Nadzór nad przestrzeganiem ustawy o ochronie danych osobowych i ochronie informacji niejawnych.
6)    Prowadzenie rachunkowości i gospodarki finansowej Placówki zgodnie z obowiązującymi przepisami.
7)    Opracowanie i realizacja planów finansowych związanych z funkcjonowaniem Placówki i prowadzenie statystyki.
8)    Wnioskowanie zmian w budżecie Placówki w celu racjonalnego dysponowania środkami.
9)     Zapewnienie prawidłowego przebiegu wykonania budżetu Placówki.
10)     Sporządzanie sprawozdań finansowych, analityki wydatków świadczeń.
11)     Realizacja wypłat kieszonkowego dla wychowanków Placówki.
12)     Prawidłowa i terminowa realizacja wszelkich zobowiązań.
13)     Kompleksowe prowadzenie obsługi finansowo – księgowej Placówki.
14)     Pokrywanie wydatków związanych z nauką wychowanków.
15)     Pokrywanie wydatków związanych z leczeniem oraz zakupem odzieży i obuwia dla wychowanków.
16)     Przeprowadzanie procedury zamówień publicznych, zgodnie ustawą – Prawo Zamówień Publicznych.
17)     Obsługa pracowników w zakresie wypłat wynagrodzeń i innych świadczeń.
18)     Kompleksowe prowadzenie spraw kadrowych, w tym statystyki, sprawozdawczości i planowania:
a)    przygotowanie dokumentacji związanej z przyjmowaniem i zwalnianiem pracowników,
b)    kierowanie pracowników na badania wstępne i kontrolne,
c)    sporządzanie i uzupełnianie listy obecności,
d)    prowadzenie ewidencji czasu pracy i nieobecności pracowników Placówki,
e)    sporządzanie sprawozdań do Urzędu Statystycznego, Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu, Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Koninie.
19) Współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy w Koninie.
20) Prowadzenie spraw dotyczących organizacji szkoleń i doskonalenia zawodowego dla pracowników i sporządzanie umów w tym zakresie.                            
§ 30
Do zadań Zespołu do Spraw Okresowej Oceny Sytuacji Dziecka należy:
1)    Analiza karty pobytu dziecka;
2)    Analiza stosowanych metod pracy z dzieckiem i rodziną;
3)    Modyfikowanie indywidualnego planu pracy z dzieckiem;
4)    Zgłaszanie do ośrodka adopcyjno-opiekuńczego dzieci z uregulowaną sytuacją prawną umożliwiającą adopcję;
5)    Ocena stanu zdrowia dziecka i jego aktualnych potrzeb;
6)    Ocena zasadności dalszego pobytu dziecka w Placówce;
7)    Informowanie sądu o potrzebie umieszczenia dziecka w innej placówce, działającej na podstawie odrębnych przepisów dotyczących kształcenia i opieki zdrowotnej, takiej jak: ośrodek socjoterapii, ośrodek wychowawczy, ośrodek leczniczo-wychowawczy;
8)    Ocena aktualnej sytuacji rodzinnej dziecka.

§ 31
Do zadań Zespołu Obsługi należy:
1)    Przyjmowanie zestawów posiłkowych, porcjowanie i wydawanie wychowankom Placówki.
2)    Zabezpieczenie obsługi spotkań, organizowanych dla wychowanków i pracowników Placówki.
3)    Utrzymanie czystości we wszystkich pomieszczeniach Placówki i na terenie przynależnym do budynku.
4)    W czasie miedzy posiłkami pomoc wychowawcom w organizowaniu czasu dla wychowanków.
5)    Wykonywanie innych czynności zleconych przez Dyrektora, wynikających z organizacji pracy Placówki.

§ 32
Działalność Placówki może być uzupełniona pracą wolontariuszy.


Rozdział VII
Tryb wykonywania kontroli wewnętrznej§ 33
1.    Kontrolę wewnętrzną w Placówce sprawuje:
1)    Dyrektor,
2)    Główny Księgowy.
2.    Główny Księgowy sprawuje kontrolę w odniesieniu do całej Placówki w zakresie:
1)    zabezpieczenia mienia Placówki,
2)    zabezpieczenia danych osobowych i informacji niejawnych.
3.    Kontrolę w zakresie stosowania przepisów BHP w odniesieniu do całej Placówki sprawuje Dyrektor.
4.    Dyrektor Placówki w drodze zarządzenia określa każdorazowo tryb i zasady przeprowadzenia kontroli.


Rozdział VIII
Zasady podpisywania pism i decyzji§ 34
1.    Dyrektor Placówki podpisuje:
1)    pisma wynikające z jego kompetencji,
2)    zarządzenia wewnętrzne,
3)    odpowiedzi na skargi i wnioski,
4)    postanowienia oraz umowy cywilno – prawne,
5)    pisma o szczególnym znaczeniu.
2.    Dyrektor może upoważnić Głównego Księgowego lub innego pracownika do podpisywania pism w jego imieniu.
3.    Upoważnienia, o których mowa w ust. 2, mają charakter pisemny i określają wykaz spraw, które osoba upoważniona może załatwić w imieniu Dyrektora.
4.    Pisma oraz decyzje przedkładane Dyrektorowi do podpisu parafowane są przez odpowiedzialnego za sprawę pracownika.


Rozdział IX
Gospodarka Finansowa§ 35
1.    Majątek Placówki stanowi własność Miasta Konina i może być wykorzystany jedynie dla potrzeb związanych z działalnością Placówki.
2.    Podstawę działalności finansowej Placówki stanowi roczny finansowy plan dochodów i wydatków budżetowych, zatwierdzony przez Dyrektora.
3.    Źródłem pokrycia wydatków są środki z budżetu Miasta Konina.

Rozdział X
Postanowienia końcowe§ 36
Zmian w „Regulaminie Organizacyjnym” dokonuje Prezydent Miasta Konina na wniosek Dyrektora Pogotowia Opiekuńczego w Koninie i w porozumieniu z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w Koninie.  

§ 37
Regulamin Organizacyjny wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Pogotowie Opiekuńcze w Koninie
Data utworzenia:2019-04-29
Data publikacji:2019-04-29
Osoba sporządzająca dokument:Olgierd Szczęsny
Osoba wprowadzająca dokument:Administrator
Liczba odwiedzin:438