Jesteś tutaj: Start / Zadania

Zadania

Zadania Pogotowia Opiekuńczego w Koninie

 


1. Zapewnienie doraźnej, całodobowej opieki i wychowania dzieciom umieszczonym w Pogotowiu Opiekuńczym, które znalazły się w sytuacji kryzysowej i całkowicie lub częściowo pozbawione zostały opieki.

2. Rozpoznanie sytuacji rodzinnej dziecka, odbudowywanie funkcji opiekuńczych i wychowawczych rodziny wobec dziecka. Podejmowanie działań interwencyjnych i mediacyjnych wobec rodzin wychowanków znajdujących się w sytuacji kryzysowej. Wspieranie integracji rodziny z jej otoczeniem społecznym.

3. Opracowanie diagnozy pedagogicznej, psychologicznej, zdrowotnej oraz wskazań do dalszej pracy z dzieckiem.

4. Umożliwienie kształcenia dostosowanego do wieku i możliwości rozwojowych wychowanków.

5. Zapewnienie odpowiednich warunków umożliwiających realizację, standardu wychowania i opieki oraz usług określonych w odpowiednich aktach normatywnych.

6. Stworzenie warunków sprzyjających przestrzeganiu praw dziecka.

7. Realizowanie indywidualnego planu pracy z dzieckiem, prowadzenie karty pobytu dziecka, arkusza obserwacji oraz niezbędnej dokumentacji dziecka i jego rodziny.

8. Podejmowanie działań na rzecz powrotu wychowanka do rodziny lub umieszczenia w rodzinie zastępczej, placówce rodzinnej, socjalizacyjnej lub innej.

9. Umożliwienie wychowankom zdobycia odpowiednich postaw, wiedzy, umiejętności niezbędnych w samodzielnym życiu.

10. Zadania statutowe Pogotowie Opiekuńcze realizuje we współpracy z rodzicami (opiekunem prawnym) wychowanka oraz innymi instytucjami: sądami, policją, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie W Koninie, instytucjami oświatowymi, ośrodkami adopcyjno-opiekuńczymi, poradniami psychologiczno-pedagogicznymi i specjalistycznymi, placówkami służby zdrowia, placówkami opieki społecznej oraz innymi organizacjami, instytucjami zajmującymi się statutowo problematyką rodziny i dziecka.