Regulamin organizacyjny

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

PLACÓWKI OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZEJ W KONINIE

 

Rozdział I

Postanowienia ogólne

1

Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza w Koninie zwana dalej „Placówką” działa w szczególności na podstawie:

 • ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

( Dz. U. z 2020 r. poz. 821 z późn. zm. ).

 • ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ( U. z 2020 r. poz. 1876 z późn. zm.).
 • ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( U. z 2020 r. poz. 920 z późn. zm.).
 • ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.).
 • ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ( U. z 2019 r. poz. 2277 z późn. zm.).
 • ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie ( Dz. U. z 2021 r. poz. 1249 z późn. zm.).
 • rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 292, poz. 1720).
 • innych aktów prawnych
 • statutu Placówki
 • uchwał Rady Miasta Konina i Zarządzeń Prezydenta Miasta Konina.

 2

 1. Placówka jest jednostką organizacyjną Miasta Konina, utworzoną i działającą w formie jednostki budżetowej, wykonującą zadania w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.
 2. Podstawę gospodarki finansowej Placówki stanowi plan finansowy opracowany na każdy rok budżetowy, na podstawie uchwały budżetowej Rady Miasta Konina.

3

 1. Siedziba Placówki mieści się w Koninie pod adresem ul. Kurpińskiego 3, 62-510 Konin.
 2. Placówka używa podłużnej pieczęci, w której zawarta jest nazwa, adres, NIP i Regon.

4

 1. Placówka jest placówką opiekuńczo – wychowawczą łączącą zadania placówek typu socjalizacyjnego i interwencyjnego, przeznaczoną dla 14 dla dzieci i młodzieży wymagającej zapewnienia stałej i czasowej opieki całodobowej.
 2. Placówka dysponuje 7 miejscami socjalizacyjnymi i 7 miejscami interwencyjnymi.

5

Regulamin Organizacyjny zwany dalej „Regulaminem” określa:

 • Zadania Placówki.
 • Zasady kierowania i pobytu wychowanków.
 • Prawa i obowiązki wychowanków.
 • Zasady kierowania Placówką i kompetencje kadry kierowniczej.
 • Strukturę organizacyjną Placówki.
 • Zadania komórek organizacyjnych – zespołów.
 • Tryb wykonywania kontroli wewnętrznej.
 • Zasady podpisywania pism i decyzji.
 • Gospodarkę finansową.

 

Rozdział II

Zadania Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej

6

 1. 1. Placówka zapewnia dzieciom i młodzieży stałą i czasową całodobową opiekę.
 2. Celem udzielanej przez Placówkę pomocy jest:

1) całodobowa opieka i wychowanie dziecka pozbawionego opieki rodziców, w tym pomoc doraźna w przypadkach wymagających natychmiastowego zapewnienia opieki dziecku – w tym opracowanie kompleksowej diagnozy, z uwzględnieniem wskazań pozwalających na przygotowanie optymalnego dla danej sytuacji planu pomocy;

2) organizacja pomocy służącej reintegracji rodziny w oparciu o jej naturalne środowisko, a tym samym przeciwdziałanie włączaniu dziecka w system wieloletniej całodobowej opieki instytucjonalnej wszędzie tam, gdzie jest możliwa pozytywna prognoza diagnostyczna   dotycząca:

 1. a) potencjału rozwojowego dziecka wykluczającego konieczność stosowania specjalnych środków wychowawczych prowadzonych w oderwaniu od naturalnego środowiska rówieśniczego i rodzinnego,
 2. b) potencjału członków rodziny w zakresie przezwyciężania własnych słabości ze szczególnym uwzględnieniem sfery wolicjonalnej,
 3. c) możliwości wprowadzenia konstruktywnych zmian w funkcjonowaniu rodziny służących zapewnieniu dzieciom efektywnej osobistej opieki w oparciu o naturalne środowisko rodzinne.
 4. Placówka zapewnia podopiecznym:

1) całodobową opiekę i wychowanie do czasu powrotu do rodziny naturalnej, a tam gdzie jest to niemożliwe, umieszczenia w rodzinie adopcyjnej albo zastępczej, placówce opiekuńczo - wychowawczej typu rodzinnego, lub specjalistyczno - terapeutycznego;

2) dostęp do kształcenia dostosowanego do wieku i możliwości rozwojowych;

3) dostęp do podstawowej i specjalistycznej opieki zdrowotnej;

4) dostęp do pomocy psychologiczno - pedagogicznej odpowiedniej do potrzeb i sytuacji dziecka, w tym obejmuje dziecko działaniami terapeutycznymi;

5) warunki do bezstresowego uczestnictwa dziecka w postępowaniu prowadzonym przez sąd, prokuraturę lub policję;

6) warunki do utrzymywania kontaktów z rodziną i osobami bliskimi dziecku (o ile sąd nie zakazał takich kontaktów).

 1. Placówka prowadzi pracę:

1) z dzieckiem, w celu zapewnienia mu opieki, bezpieczeństwa, zdiagnozowania przyczyn doświadczanych trudności, źródła i zakresu doświadczeń o charakterze traumatycznym, inicjowania i ukierunkowania dalszych działań pomocowych;

2) z rodzicami dziecka, w celu usprawnienia i podwyższenia ich kompetencji rodzicielskich i społecznych oraz utrzymania wzajemnych więzi, modelowania jakości relacji wewnątrzrodzinnych;

3) z całą rodziną, w celu jej reintegracji w oparciu o naturalne środowisko rodzinne.

7

 1. Placówka sporządza niezwłocznie po przyjęciu dziecka jego diagnozę psychofizyczną, uwzględniającą potrzeby dziecka w zakresie opiekuńczym, rozwojowym, emocjonalnym oraz społecznym, przyczyny kryzysu w rodzinie i ich wpływ na rozwój dziecka, relacje dziecka z jego najbliższym otoczeniem i osobami dla niego ważnymi.
 2. Diagnoza zawiera, odpowiednio do wieku, rozwoju i doświadczeń dziecka, wskazania dotyczące:

1)  dalszej pracy pedagogicznej z dzieckiem,

2)   programu terapeutycznego,

3)   pracy z rodziną dziecka,

4)   przygotowania dziecka do umieszczenia w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka lub innej formie pieczy zastępczej,

5)   przygotowania dziecka do usamodzielnienia.

 1. Diagnozę sporządza psycholog lub pedagog.

8

W placówce dla każdego dziecka prowadzi się:

1) plan pomocy dziecku, opracowany przez wychowawcę we współpracy z asystentem rodziny niezwłocznie po sporządzeniu diagnozy, modyfikowany w zależności od zmieniającej się sytuacji dziecka i jego rodziny, nie rzadziej niż co pół roku;

2) kartę pobytu, która zawiera:

 1. opis relacji dziecka z rodzicami i innymi osobami bliskimi,
 2. opis funkcjonowania społecznego dziecka w Placówce i poza nią, z uwzględnieniem samowolnego opuszczenia Placówki,
 3. informacje dotyczące nauki szkolnej dziecka oraz przebiegu kontaktów Placówki ze szkołą, do której uczęszcza,
 4. opis rozwoju dziecka z uwzględnieniem jego stanu emocjonalnego i samodzielności,
 5. informacje o stanie zdrowia dziecka, w tym stanie zdrowia psychicznego, podawanych lekach, pobytach w szpitalu, w tym szpitalu psychiatrycznym,
 6. informację o szczególnych potrzebach dziecka i znaczących dla dziecka wydarzeniach,
 7. opis współpracy Placówki z instytucjami i organizacjami działającymi na rzecz dziecka i rodziny, w tym z asystentem rodziny.

3) kartę udziału w zajęciach specjalistycznych z opisem ich przebiegu, o ile dziecko tego wymaga;

4) arkusze badań i obserwacji psychologicznych oraz pedagogicznych.

9

1.W placówce działa zespół do spraw okresowej oceny sytucji dziecka, zwany dalej zespołem.

 1. W skład zespołu wchodzą:

-dyrektor Placówki lub osoba przez niego wyznaczona,

-psycholog,

-pedagog,

-pracownik socjalny,

-wychowawca bezpośrednio kierujący procesem wychowawczym dziecka,

-przedstawiciel organizatora rodzinnej pieczy zstępczej,

-lekarz i pielęgniarka, w miarę indywidualnych potrzeb dziecka,

-rodzice dziecka, z wyjątkiem rodziców pozbawionych praw rodzicielskich,

-inne zainteresowane osoby posiadające wiedzę o sytuacji socjalnej, prawnej i 

rodzinnej dziecka, a w szczególności asystent rodziny oraz przedstawiciel ośrodka adopcyjnego.

 1. Do udziału w posiedzeniach zespołu mogą być zapraszani przedstawiciele:

- sądu właściwego ze względu na miejsce położenia Placówki,

- właściwego powiatowego centrum pomocy rodzinie oraz ośrodka pomocy społecznej,

- policji,

- ochrony zdrowia,

- instytucji oświatowych,

- organizacji społecznych zajmujących się problematyką dziecka i rodziny,

- osoby bliskie dziecku.

 1. Zespół dokonuje okresowej oceny sytuacji dziecka nie rzadziej niż co pół roku, a w przypadku dziecka w wieku poniżej 3 lat nie rzadziej niż co trzy miesiące.
 2. Po dokonaniu okresowej oceny sytuacji dziecka zespół formułuje na piśmie

   wniosek dotyczący zasadności dalszego pobytu dziecka w Placówce i przesyła go do sądu.

10

 1. Przy realizacji powyższych zadań Placówka współpracuje w szczególności z:
 • powiatowymi centrami pomocy rodzinie i ośrodkami pomocy społecznej właściwymi ze względu na miejsce zamieszkania lub pobytu rodziców dzieci,
 • ośrodkami adopcyjnymi prowadzącymi poradnictwo rodzinne i terapię dla rodziców dzieci,
 • szkołami,
 • sądami rodzinnymi,
 • rodziną,
 • asystentem rodziny,
 • organizacjami zajmującymi się statutowo pomocą rodzinom, działającymi w środowisku rodziców dzieci,
 • właściwymi ze względu na miejsce zamieszkania oraz deklarowaną przynależność wyznaniową rodziców i siedzibę Placówki parafiami Kościoła Katolickiego i jednostkami organizacyjnymi innych kościołów i związków wyznaniowych.

 

Rozdział III

Zasady  kierowania i pobytu wychowanków

11

 1. Placówka przyjmuje dzieci w wieku powyżej 10 roku wymagające szczególnej opieki lub mające trudności w przystosowaniu się do życia w rodzinie, niezależnie od miejsca zamieszkania. W wyjątkowych przypadkach, w szczególności, gdy w placówce umieszczona jest matka lub ojciec tego dziecka, gdy przemawia za tym stan zdrowia dziecka lub dotyczy to rodzeństwa może zostać przyjęte dziecko młodsze.
 2. Dzieci do Placówki kieruje Prezydent Miasta Konina, a z jego upoważnienia Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Koninie w porozumieniu z dyrektorem Placówki, jeśli Placówka dysponuje wolnymi miejscami.
 3. Przyjmowanie dzieci do Placówki odbywa się całą dobę.

12

 1. Placówka zobowiązana jest przyjąć dziecko w przypadkach wymagających natychmiastowego zapewnienia mu opieki.
 1. Dziecko do Placówki przyjmuje się:
 • na podstawie orzeczenia sądu,
 • w przypadku gdy dziecko zostało doprowadzone przez Policję lub Straż Graniczną,
 • na wniosek rodziców ( opiekuna prawnego ) dziecka lub osoby trzeciej,
 • w razie odebrania z rodziny w trybie art. 12a ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.
 1. W przypadkach, o których mowa w ust.1 dzieci przyjmowane są niezależnie od miejsca ich zamieszkania.
 2. W przypadkach, o których mowa w ust. 2 pkt 2-4 dzieci przyjmowane są niezależnie od posiadanych przez Placówkę wolnych miejsc lub wieku dzieci.
 3. O przyjęciu dziecka do Placówki dyrektor informuje, nie później niż w ciągu 24 godzin, sąd rodzinny oraz Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Koninie celem uzyskania skierowania do Placówki lub zapewnienia innej właściwej dla danej sytuacji formy opieki.
 4. Dziecko poniżej 10 roku życia, przyjęte do Placówki na miejsce interwencyjne, zostaje niezwłocznie przeniesione do jednej z rodzinnych form pieczy zastępczej.

13

 1. Doprowadzenie do Placówki małoletniego i nieletniego, skierowanego na podstawie orzeczenia sądu, regulują odrębne przepisy.
 2. Przewiezienie dziecka z Placówki do innych placówek należy do obowiązku Placówki.

14

 1. Rodzeństwo kierowane do Placówki nie powinno być rozdzielane.
 2. Ciąża małoletniej nie może być powodem odmowy przyjęcia do Placówki.

15

Pobyt w Placówce ustaje w szczególności w przypadku:

 • powrotu dziecka do rodziny,
 • zakwalifikowania dziecka do innej formy opieki,
 • usamodzielnienia się dziecka,

16

Pobyt dziecka w Placówce na miejscu interwencyjnym nie może trwać dłużej niż 3 miesiące. W przypadku, gdy postępowanie sądowe w sprawie uregulowania sytuacji prawnej dziecka jest w toku, pobyt może być przedłużony do czasu jego zakończenia.

17

W przypadku samowolnego opuszczenia Placówki przez dziecko lub nie zgłoszenia się dziecka w wyznaczonym terminie po usprawiedliwionej nieobecności, dyrektor Placówki:

1) przeprowadza postępowanie wyjaśniające,

2) powiadamia w ciągu 24 godzin rodziców, opiekunów prawnych dziecka, policję, sąd  rodzinny, który orzekł o umieszczeniu dziecka w pieczy zastępczej, asystenta rodziny prowadzącego pracę z rodziną dziecka oraz Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Koninie.

 

Rozdział IV

Prawa i obowiązki wychowanków

18

 1. Wychowankowie mają prawo do:

      1) wychowywania w rodzinie, a w przypadku wychowywania się poza rodziną do przebywania w stałym, stabilnym środowisku wychowawczym;

      2) utrzymywania osobistych kontaktów z rodziną i innymi znaczącymi dla dziecka osobami z wyjątkiem sądowego zakazu tych kontaktów;

     3) powrotu do rodziny naturalnej;

     4) warunków pobytu w Placówce zapewniających bezpieczeństwo, ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej oraz poszanowania godności osobistej;

5) właściwie zorganizowanego procesu opieki i wychowania zgodnie z uznanymi zasadami pedagogiki;

     5)  realizacji praktyk religijnych zgodnych z wolą rodziców i potrzebami dziecka;

     6)  swobody wyrażania myśli i przekonań, w szczególności światopoglądowych  

     i religijnych - jeśli nie narusza tym dobra innych osób;

     7) poszanowania tożsamości religijnej i kulturowej;

     8)  wyrażania poglądów i opinii oraz uczestniczenia w podejmowaniu decyzji mających

     wpływ na jego sytuację życiową, odpowiednio do jego wieku i stopnia dojrzałości;

     9)  troskliwego, życzliwego i podmiotowego traktowania;

    10)  zgłaszania swoich problemów i wątpliwości;

    11) kształcenia, własnej aktywności w zdobywaniu i poszerzaniu wiedzy, rozwoju  

     uzdolnień, zainteresowań, talentów i indywidualności oraz do zabawy i wypoczynku;

    12) informacji na temat zakresu wymagań wynikających z pobytu w Placówce.

    13) korzystania z poradnictwa psychologiczno - pedagogicznego;

    14) pomocy w przygotowaniu do samodzielnego życia, w przypadku gdy było wychowywane poza rodziną naturalną;

    15) ochrony przed arbitralną lub bezprawną ingerencją w życie dziecka;

    16) ochrony przed poniżającym traktowaniem i karaniem;

    17) dostępu do informacji dotyczących jego pochodzenia.

 

 1. Wychowankowie mają obowiązek:

1) aktywnego uczestniczenia w zajęciach szkolnych i w życiu Placówki, w tym w obowiązkach domowych dnia codziennego;

2) przestrzegania zasad kultury współżycia w stosunku do rówieśników i osób dorosłych;

3) dbania o własne zdrowie, życie i higienę osobistą;

4) wystrzegania się szkodliwych nałogów;

5) unikania agresywnych zachowań i nie prowokowania sytuacji konfliktowych;

6) dbania o wspólne dobro, ład i porządek w Placówce;

7) naprawienia wyrządzonej szkody;

8) podporządkowania się zarządzeniom dyrektora oraz poleceniom wychowawców i pozostałych pracowników.

 

Rozdział V

Zasady Kierowania Placówką i Kompetencje Kadry Kierowniczej

19

 1. Placówką kieruje i reprezentuje na zewnątrz Dyrektor.
 2. Dyrektora Placówki powołuje i odwołuje Prezydent Miasta Konina.

20

 1. Dyrektor jest zwierzchnikiem służbowym wszystkich pracowników Placówki.
 2. Dyrektor wykonuje czynności pracodawcy w stosunku do pracowników Placówki.
 3. Dyrektor kieruje Placówką jednoosobowo.

21

 1. Dyrektor działając zgodnie z przepisami prawa ponosi odpowiedzialność za całokształt działalności Placówki, w szczególności za:
 • sutki prawne podejmowanych decyzji i podpisywanych dokumentów,
 • powiadamianie organów ścigania o stwierdzonych przestępstwach,
 • warunki pracy i stan bhp oraz ppoż.

22

Do zakresu kompetencji Dyrektora należy w szczególności:

 • organizowanie pracy i zapewnianie prawidłowego funkcjonowania Placówki,
 • wykonywanie uchwał, zarządzeń i wytycznych organów Miasta,
 • zatrudnianie, zwalnianie, wynagradzanie i awansowanie pracowników,
 • zarządzanie mieniem Placówki,
 • ustalanie zakresów działania komórek organizacyjnych Placówki oraz zadań wynikających z planów i przedsięwzięć,
 • podejmowanie decyzji, wydawanie zarządzeń, instrukcji i regulaminów zgodnie z zakresem działania,
 • ustalanie planów dochodów i wydatków Placówki,
 • sprawowanie nadzoru nad wykonywaniem zadań Placówki,
 • zabezpieczenie mienia Placówki przed kradzieżą, dewastacją oraz właściwych warunków bhp i ppoż.,
 • dbałość o podnoszenie kwalifikacji i doskonalenie zawodowe pracowników,
 • wdrażanie nowych technik udoskonalających pracę Placówki.

23

 1. Do zakresu kompetencji Głównego Księgowego, w szczególności należy:
 • prowadzenie rachunkowości Placówki zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami,
 • kierowanie i nadzorowanie całokształtu zadań związanych z obsługą księgowo – finansową Placówki,
 • opracowywanie planów finansowych Placówki,
 • nadzorowanie prawidłowego wykonania budżetu Placówki i przestrzegania dyscypliny finansów.
 1. Szczegółowe uprawnienia i obowiązki Głównego Księgowego określają odrębne przepisy.

24

Szczegółowe obowiązki pracowników Placówki określają zakresy czynności, kompetencji i odpowiedzialności, ustalone przez Dyrektora Placówki.

 Rozdział VI

Struktura Organizacyjna Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej

25

 1. Komórkami organizacyjnymi Placówki są następujące zespoły pracy:
 • Zespół Księgowo – Finansowy.
 • Zespół ds. Okresowej Oceny Sytuacji Dziecka.
 • Zespół Obsługi.
 1. Schemat Struktury Organizacyjnej Placówki stanowi (Zał. Nr 1) do niniejszego Regulaminu.

 

Rozdział VII

Zadania komórek organizacyjnych - zespołów

26

Do zadań Zespołu Księgowo – Finansowego należy:

 • Prowadzenie spraw kancelarii i sekretariatu:
 1. przyjmowanie korespondencji i dostarczanie jej za pokwitowaniem do odpowiednich komórek, wysyłanie korespondencji na zewnątrz,
 2. zakup i rozliczanie biletów MZK dla pracowników i wychowanków,
 3. prowadzenie rejestru faktur, umów zlecenia, skarg i wniosków,
 4. prowadzenie pocztowych ksiąg nadawczych i comiesięczne ich rozliczanie,
 5. prowadzenie raportów kasowych.
 • Zaopatrzenie Placówki w materiały biurowe i środki czystości.
 • Prowadzenie Zakładowej Składnicy Akt:
 1. prowadzenie dokumentacji archiwalnej,
 2. przyjmowanie akt do archiwum,
 3. przyjmowanie akt do brakowania,
 • Prowadzenie spraw związanych z inwentaryzacją i ewidencją mienia Placówki.
 • Nadzór nad przestrzeganiem ustawy o ochronie danych osobowych i ochronie informacji niejawnych.
 • Prowadzenie rachunkowości i gospodarki finansowej Placówki zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 • Opracowanie i realizacja planów finansowych związanych z funkcjonowaniem Placówki oraz prowadzenie statystyki.
 • Wnioskowanie zmian w budżecie Placówki w celu racjonalnego dysponowania środkami.
 • Zapewnienie prawidłowego przebiegu wykonania budżetu Placówki.
 • Sporządzanie sprawozdań finansowych, analityki wydatków, świadczeń.
 • Realizacja wypłat kieszonkowego dla wychowanków Placówki.
 • Prawidłowa i terminowa realizacja wszelkich zobowiązań.
 • Kompleksowe prowadzenie obsługi finansowo – księgowej Placówki.
 • Pokrywanie wydatków związanych z nauką wychowanków.
 • Pokrywanie wydatków związanych z leczeniem oraz zakupem odzieży i obuwia dla wychowanków.
 • Przeprowadzanie procedury zamówień publicznych zgodnie z ustawą – Prawo Zamówień Publicznych.
 • Obsługa pracowników w zakresie wypłat wynagrodzeń i innych świadczeń.
 • Kompleksowe prowadzenie spraw kadrowych, w tym statystyki, sprawozdawczości i planowania:
 1. przygotowanie dokumentacji związanej z przyjmowaniem i zwalnianiem pracowników,
 2. kierowanie pracowników na badania wstępne i kontrolne,
 3. sporządzanie i uzupełnianie listy obecności,
 4. prowadzenie ewidencji czasu pracy i nieobecności pracowników Placówki,
 5. sporządzanie sprawozdań do Urzędu Statystycznego, Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu, Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Koninie.

19) Współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy w Koninie.

20) Prowadzenie spraw dotyczących organizacji szkoleń i doskonalenia zawodowego dla pracowników i sporządzanie umów w tym zakresie.

27

Do zadań Zespołu do Spraw Okresowej Oceny Sytuacji Dziecka należy:

 • ocena aktualnej sytuacji rodzinnej dziecka.
 • analiza stosowanych metod pracy z dzieckiem i rodziną.
 • udzielanie wskazówek do modyfikowania planu pomocy dziecku.
 • monitorowanie procedur adopcyjnych dzieci z uregulowaną sytuacją prawną umożliwiającą przysposobienie,
 • ocena stanu zdrowia dziecka i jego aktualnych potrzeb.
 • ocena zasadności dalszego pobytu dziecka w Placówce.
 • informowanie sądu o potrzebie umieszczenia dziecka w innej placówce, działającej na podstawie odrębnych przepisów dotyczących kształcenia i opieki zdrowotnej, takiej jak: ośrodek socjoterapii, ośrodek wychowawczy, ośrodek leczniczo – wychowawczy.

28

Do zadań Zespołu Obsługi należy:

 • Przyjmowanie zestawów posiłkowych, porcjowanie i wydawanie wychowankom Placówki.
 • Zabezpieczenie obsługi spotkań organizowanych dla wychowanków i pracowników Placówki.
 • Utrzymanie czystości i porządku we wszystkich pomieszczeniach Placówki oraz na terenie przynależnym do budynku.
 • W czasie miedzy posiłkami pomoc wychowawcom w organizowaniu czasu dla wychowanków.
 • Wykonywanie innych czynności zleconych przez Dyrektora, wynikających z organizacji pracy Placówki.

29

Działalność Placówki może być uzupełniona pracą wolontariuszy.

 

Rozdział VIII

Tryb wykonywania kontroli wewnętrznej

30

 1. Kontrolę wewnętrzną w Placówce sprawuje:
 • Dyrektor
 • Główny Księgowy
 1. Główny Księgowy sprawuje kontrolę w odniesieniu do całej Placówki w zakresie:
 • zabezpieczenia mienia Placówki,
 • zabezpieczenia danych osobowych i informacji niejawnych.
 1. Kontrolę w zakresie stosowania przepisów BHP w odniesieniu do całej Placówki sprawuje Dyrektor.
 2. Dyrektor Placówki w drodze zarządzenia określa każdorazowo tryb i zasady przeprowadzenia kontroli.

 

 

Rozdział IX

Zasady podpisywania pism i decyzji

31

 1. Dyrektor Placówki podpisuje:
 • pisma wynikające z jego kompetencji,
 • zarządzenia wewnętrzne,
 • odpowiedzi na skargi i wnioski,
 • postanowienia oraz umowy cywilno – prawne,
 • pisma o szczególnym znaczeniu.
 1. Dyrektor może upoważnić Głównego Księgowego lub innego pracownika do podpisywania pism w jego imieniu.
 2. Upoważnienia, o których mowa w ust. 2, mają charakter pisemny i określają wykaz spraw, które osoba upoważniona może załatwić w imieniu Dyrektora.

 

Rozdział X

Gospodarka Finansowa

32

 1. Majątek Placówki stanowi własność Miasta Konina i może być wykorzystany jedynie dla potrzeb związanych z działalnością Placówki.
 2. Podstawę działalności finansowej Placówki stanowi roczny finansowy plan dochodów i wydatków budżetowych, zatwierdzony przez Dyrektora.
 3. Źródłem pokrycia wydatków są środki z budżetu Miasta Konina.

 

Rozdział XI

Postanowienia końcowe

33

Zmian w „Regulaminie Organizacyjnym” dokonuje Prezydent Miasta Konina na wniosek Dyrektora Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej w Koninie.

34

Regulamin Organizacyjny wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia.

 Wykaz załączników:

 

Załącznik nr 1

Schemat organizacyjny Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Koninie

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Pogotowie Opiekuńcze w Koninie
Data utworzenia:2019-04-29
Data publikacji:2019-04-29
Osoba sporządzająca dokument:Olgierd Szczęsny
Osoba wprowadzająca dokument:Administrator
Liczba odwiedzin:2181

Rozwiń Historia zmian

Data i godzina zmianyOsoba zmieniającaOpis zmianyPoprzednia wersja
2022-02-08 07:52:34AdministratorZmiana treści dokumentuRegulamin organizacyjny