Jesteś tutaj: Start / Statut

Statut

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

 

STATUT

Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Koninie

 

Postanowienia ogólne

 

1

 

 1. Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza w Koninie zwana dalej „Placówką” jest jednostką organizacyjną Miasta Konina, prowadzoną w formie jednostki budżetowej.
 2. Placówka mieści się w Koninie przy ul. Kurpińskiego 3.

 

Cele i zadania Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Koninie

 

2

 

 1. Placówka jest jednostką organizacyjną wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, łączącą zadania placówki typu socjalizacyjnego i interwencyjnego.
 2. Placówka zapewnia całodobową, stałą i czasową opiekę i wychowanie dzieciom całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki, na poziomie obowiązujących standardów.
 3. Placówka realizuje zadania z zakresu pieczy zastępczej, które obejmują:

 1) zaspakajanie niezbędnych potrzeb dzieci, w szczególności bytowych, rozwojowych, emocjonalnych, społecznych, religijnych,

 2) realizowanie przygotowanego we współpracy z asystentem rodziny planu pomocy dziecku,

 3) umożliwianie kontaktu dziecka z rodzicami i innymi osobami bliskimi, chyba że sąd postanowi inaczej,

 4) podejmowanie działań w celu powrotu dziecka do rodziny biologicznej, znalezienia rodziny przysposabiającej lub umieszczenia w rodzinnej pieczy zastępczej,

 5) zapewnianie dziecku dostępu do kształcenia dostosowanego do jego wieku i możliwości rozwojowych,

 6) zapewnianie korzystania przez dzieci z przysługujących świadczeń zdrowotnych,

 7) obejmowanie dziecka działaniami terapeutycznymi.

 1. Placówka pracuje:

            1) z dzieckiem, w celu zapewnienia mu opieki, bezpieczeństwa, zdiagnozowania   

                przyczyn doświadczanych trudności, inicjowania i ukierunkowania działań

                opiekuńczych i terapeutycznych,

            2) z rodziną dziecka, w celu zdiagnozowania jej umiejętności opiekuńczo –

               wychowawczych oraz usprawnienia i podwyższenia kompetencji społecznych.

 

3

 

 Placówka realizuje zadania, o których mowa w § 2, przy uwzględnieniu potrzeb i możliwości psychofizycznych dziecka i stwarza warunki do:

 • fizycznego, psychicznego i poznawczego rozwoju dziecka,
 • poszanowania podmiotowości dziecka, wysłuchiwania jego zdania i w miarę możliwości uwzględniania jego wniosków we wszelkich dotyczących go sprawach oraz informowania dziecka o podejmowanych wobec niego działaniach,
 • dbałości o poszanowanie i podtrzymanie związków emocjonalnych dziecka z rodzicami, rodzeństwem i z innymi osobami, zarówno spoza Placówki, jak i przebywającymi lub zatrudnionymi w Placówce,
 • uczenia nawiązywania więzi uczuciowych oraz związków interpersonalnych,
 • uczenia poszanowania tradycji i ciągłości kulturowej,
 • uczenia planowania i organizowania codziennych zajęć stosownie do wieku dziecka,
 • uczenia organizowania czasu wolnego, w tym uczestniczenia w zajęciach kulturalnych, rekreacyjnych i sportowych,
 • kształtowania u dzieci nawyków i uczenia zachowań prozdrowotnych,
 • przygotowywania dzieci do ponoszenia odpowiedzialności za własne postępowanie oraz uczenia samodzielności w życiu,
 • wyrównywania deficytów rozwojowych dzieci,
 • uzgadniania istotnych decyzji dotyczących dziecka z jego rodzicami lub opiekunami prawnymi.

 

  Organizacja i zarządzanie

 

4

 1. Placówką kieruje i reprezentuje ją na zewnątrz Dyrektor.
 2. Dyrektora wyłania się w drodze konkursu.
 3. Dyrektora Placówki zatrudnia i zwalnia Prezydent Miasta Konina.
 4. Organizację wewnętrzną, zadania i szczegółowy zakres zadań komórek organizacyjnych oraz tryb pracy Placówki określa Regulamin Organizacyjny nadany Zarządzeniem Prezydenta Miasta.

 

 

 Gospodarka finansowa

 

5

Podstawą gospodarki finansowej Placówki jest plan dochodów i wydatków zwany „planem finansowym jednostki budżetowej” sporządzony na podstawie uchwalonego budżetu Miasta, zatwierdzony przez Dyrektora Placówki.

 6

 1. Placówka pokrywa swoje wydatki bezpośrednio z budżetu, a uzyskane dochody odprowadza na rachunek dochodów budżetu miasta.
 2. Placówka prowadzi gospodarkę finansową według zasad określonych w ustawie o finansach publicznych.

7

Mienie Placówki jest mieniem komunalnym stanowiącym własność miasta Konina, przekazanym w trwały zarząd Placówce.

8

Odpowiedzialność za gospodarkę finansową Placówki ponoszą Dyrektor Placówki i w zakresie mu powierzonym - Główny Księgowy Placówki.

 

Postanowienia końcowe

9

Zmiany postanowień statutu dokonywane są w trybie i na zasadach przewidzianych do jego uchwalenia.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Koninie
Data utworzenia:2022-02-08
Data publikacji:2022-02-08
Osoba sporządzająca dokument:Olgierd Szczęsny
Osoba wprowadzająca dokument:Daniel Wyderkiewicz
Liczba odwiedzin:1242